Pravidla akce

Tato pravidla upravují Akci nazvanou „Velká soutěž SAVING EUROPE 2020“ a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této Akce v České republice.

I. Pořadatel Akce

Pořadatelem Akce „Velká soutěž SAVING EUROPE 2020“ je společnost SAVING EUROPE s.r.o., Gen. Svobody 48/22, 787 01 Šumperk (dále jen „pořadatel“).

II. Trvání Akce

Akce „Velká soutěž SAVING EUROPE 2020“ (dále také jen „Akce“) probíhá od 20. 1. 2020 do 18. 12. 2020.

III. Účast v akci

 • 1. Každý účastník Akce „Velká soutěž SAVING EUROPE 2020“ svou účastí v Akci vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 • 2. Akce se můžou zúčastnit výhradně zákazníci, kteří uskutečnili nákup u společnosti SAVING EUROPE s.r.o. v minimální výši 9 990,- Kč a to v době trvání soutěže. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci a obchodní zástupci pořadatele Akce a jejich rodinní příslušníci.
 • 3. Účastník se může účastnit Soutěže pouze, pokud bude mít uhrazeny veškeré finanční závazky vůči pořádající společnosti SAVING EUROPE s.r.o. nejpozději do 15.1.2020
 • 4. Pořadatel Akce nenese zodpovědnost vyplývající z chybného vyplnění kupní smlouvy, nebo za nesprávné údaje uvedené účastníkem.

IV. Výherce, výhry v soutěži a předání výher

 • 1. Losování výherců proběhne pod dohledem hodnotící komise pořadatele nejpozději do 31. 1. 2020, kdy budou vylosovaní výherci uveřejněni na stránkách www.savingeuropesoutez.cz.
 • 2. Pořadatel Soutěže předá výhry nejpozději do 45 kalendářních dní od uveřejnění vyhodnocení Akce na stránkách www.savingeuropesoutez.cz.
 • 3. Vylosovaných 40 účastníků Akce získá následující ceny v tomto pevně stanoveném pořadí (výhry budou losovány od pořadového čísla 1 až po pořadové číslo 40):
  • 1. cena - Poukaz od cestovní kanceláře exim tours v hodnotě 10 000 Kč (hodnota výhry: 10 000 Kč)
  • 2. cena - 18 dílná sada keramického nádobí whire ceramic collection (hodnota výhry: 19 990 Kč)
  • 3. cena - Voucher na pobyt v pivních lázních v Rožnově pod Radhoštěm (hodnota výhry: 5 600 Kč)
  • 4. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 5. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 6. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 7. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 8. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 9. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 10. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 11. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 12. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 13. cena - Nádoba na vaření Black Premium Line (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 14. cena - Pánev na palačinky (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 15. cena - Pánev na palačinky (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 16. cena - Pánev na palačinky (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 17. cena - Pánev na palačinky (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 18. cena - Pánev na palačinky (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 19. cena - 5 dílná sada titanových nožů (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 20. cena - 5 dílná sada titanových nožů (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 21. cena - 5 dílná sada titanových nožů (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 22. cena - 5 dílná sada titanových nožů (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 23. cena - 5 dílná sada titanových nožů (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 24. cena - 5 dílná sada titanových nožů (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 25. cena - 5 dílná sada titanových nožů (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 26. cena - 5 dílná sada titanových nožů (hodnota výhry: 3990 Kč)
  • 27. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 28. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 29. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 30. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 31. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 32. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 33. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 34. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 35. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 36. cena - 3 dílná sada keramických nožů (hodnota výhry: 2690 Kč)
  • 37. cena - Vysavač ETA Rios (hodnota výhry: 1500 Kč)
  • 38. cena - Pomalý hrnec (hodnota výhry: 1500 Kč)
 • 4. Hodnoty věcných výher jsou uvedeny dle základního prodejního ceníku společnosti SAVING EUROPE s.r.o. platného ke dni vyhlášení této Akce a podle běžného ceníku cestovatelských voucherů od externích dodavatelů platných v době vyhlášení akce.
 • 5. Pořadatel vyrozumí účastníka akce o výhře ihned po uveřejnění vyhodnocení Soutěže na www.savingeurope.cz v uvedených termínech, na telefonní číslo či e-mailem, které účastník Akce uvedl, přičemž s ním domluví termín a místo převzetí výhry.
 • 6. Výherci všech cen účastí v Akci a převzetím výhry udělují výslovný, bezplatný, časově a místně neomezený souhlas pořadateli Akce s využitím jména a příjmení výherců, názvu kraje, kde se nachází bydliště výherců, a s pořízením a využitím fotografií výherců, které vznikly v souvislosti s Akcí (např. vyhlášení výsledků, předání výhry), ve všech druzích propagačních a reklamních materiálů pořadatele Akce a v různých médiích (např. noviny, časopisy, internet).
 • 7. Daňové břemeno, související s Akcí, přebírá na sebe pořadatel Akce.
 • 8. Výhra musí být převzata osobně, nelze ji převést na jinou osobu, a ani ji nelze zaměnit za peníze v hotovosti, respektive vyměnit za jiný výrobek či výhru. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Právo na převzetí výhry výhercem zanikne, pokud výherce nepřevezme výhru osobně bez vážného důvodu v termínu dohodnutém s pořadatelem v souladu s bodem IV odstavec 5 těchto pravidel.
 • 9. Pro získání výhry je zapotřebí současně splnit všechny podmínky uvedené v těchto herních pravidlech. Podmínkou pro převzetí výhry je předložení průkazu totožnosti.
 • V. Osobní údaje

  • 1. Účastník Akce dává odevzdáním vyplněného herního kuponu, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu pěti let, souhlas společnosti SAVING EUROPE s.r.o. se zpracováním osobních údajů účastníka, a to titulu, jména, příjmení, ulice, obce, PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti SAVING EUROPE s.r.o. pro její potřeby za účelem evidence účastníků Akce, jejího vyhodnocení a za účelem zasílání nabídek, katalogů a jiných obchodních sdělení účastníkovi formou dopisu, SMS a e-mailu.
  • 2. Účastník Akce potvrzuje, že ho společnost SAVING EUROPE s.r.o. poučila o jeho právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona.
  • 3. Účastník Akce souhlasí s tím, aby společnost SAVING EUROPE s.r.o. výše uvedené osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. poskytla svým obchodním zástupcům a souhlasí s tím, aby ho tito obchodní zástupci oslovovali s nabídkou zboží, materiálů a služeb, a to formou dopisu, SMS, telefonicky a e-mailu.
  • 4. Účastník Akce je poučen o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat a to písemným prohlášením doručeným doporučeně na adresu SAVING EUROPE s.r.o., Gen. Svobody 48/22 787 01 Šumperk
  • 5. Pořadatel Akce se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů.

  VI. Závěrečná ustanovení

  • 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Akce, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání soutěže bez udání důvodu.
  • 2. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli účastníka Akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci Akce, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Akce, který je z těchto činností důvodně podezřelý
  • 3. Pořadatel je oprávněn z Akce vyřadit kteréhokoli účastníka, který má v době vyhodnocení Akce vůči pořadateli Akce peněžité závazky po lhůtě splatnosti.
  V ŠUMPERKU, dne 9. 1. 2020 SAVING EUROPE s.r.o.